ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Κεφ. 1


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

1 Βίβλος τής γενεαλογίας τού Ιησού Χριστού, υιού τού Δαβίδ, υιού τού Αβραάμ. 2 Ο Αβραάμ εγέννησε τόν Ισαάκ, Ισαάκ δέ εγέννησε τόν Ιακώβ, Ιακώβ δέ εγέννησε τόν Ιούδαν καί τούς αδελφούς αυτού, 3 Ιούδας δέ εγέννησε τόν Φαρές καί τόν Ζαρά εκ τής Θάμαρ, Φαρές δέ εγέννησε τόν Εσρώμ, Εσρώμ δέ εγέννησε τόν Αράμ, 4 Αράμ δέ εγέννησε τόν Αμιναδάβ, Αμιναδάβ δέ εγέννησε τόν Ναασσών, Ναασσών δέ εγέννησε τόν Σαλμών, 5 Σαλμών δέ εγέννησε τόν Βοόζ εκ τής Ραχάβ, Βοόζ δέ εγέννησε τόν Ωβήδ εκ τής Ρούθ, Ωβήδ δέ εγέννησε τόν Ιεσσαί, 6 Ιεσσαί δέ εγέννησε τόν Δαβίδ τόν βασιλέα. Δαβίδ δέ ο βασιλεύς εγέννησε τόν Σολομώντα εκ τής γυναικός τού Ουρίου, 7 Σολομών δέ εγέννησε τόν Ροβοάμ, Ροβοάμ δέ εγέννησε τόν Αβιά, Αβιά δέ εγέννησε τόν Ασά, 8 Ασά δέ εγέννησε τόν Ιωσαφάτ, Ιωσαφάτ δέ εγέννησε τόν Ιωράμ, Ιωράμ δέ εγέννησε τόν Οζίαν, 9 Οζίας δέ εγέννησε τόν Ιωάθαμ, Ιωάθαμ δέ εγέννησε τόν Αχαζ, Αχαζ δέ εγέννησε τόν Εζεκίαν, 10 Εζεκίας δέ εγέννησε τόν Μανασσή, Μανασσής δέ εγέννησε τόν Αμών, Αμών δέ εγέννησε τόν Ιωσίαν, 11 Ιωσίας δέ εγέννησε τόν Ιεχονίαν καί τούς αδελφούς αυτού επί τής μετοικεσίας Βαβυλώνος. 12 Μετά δέ τήν μετοικεσίαν Βαβυλώνος Ιεχονίας εγέννησε τόν Σαλαθιήλ, Σαλαθιήλ δέ εγέννησε τόν Ζοροβάβελ, 13 Ζοροβάβελ δέ εγέννησε τόν Αβιούδ, Αβιούδ δέ εγέννησε τόν Ελιακείμ, Ελιακείμ δέ εγέννησε τόν Αζώρ, 14 Αζώρ δέ εγέννησε τόν Σαδώκ, Σαδώκ δέ εγέννησε τόν Αχείμ, Αχείμ δέ εγέννησε τόν Ελιούδ, 15 Ελιούδ δέ εγέννησε τόν Ελεάζαρ, Ελεάζαρ δέ εγέννησε τόν Ματθάν, Ματθάν δέ εγέννησε τόν Ιακώβ, 16 Ιακώβ δέ εγέννησε τόν Ιωσήφ τόν άνδρα τής Μαρίας, εξ ής εγεννήθη Ιησούς ο λεγόμενος Χριστός. 17 Πάσαι λοιπόν αι γενεαί από Αβραάμ έως Δαβίδ είναι γενεαί δεκατέσσαρες, καί από Δαβίδ έως τής μετοικεσίας Βαβυλώνος γενεαί δεκατέσσαρες, καί από τής μετοικεσίας Βαβυλώνος έως τού Χριστού γενεαί δεκατέσσαρες. 18 Τού δέ Ιησού Χριστού η γέννησις ούτως ήτο. Αφού ηρραβωνίσθη η μήτηρ αυτού Μαρία μετά τού Ιωσήφ, πρίν συνέλθωσιν, ευρέθη εν γαστρί έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. 19 Ιωσήφ δέ ο ανήρ αυτής, δίκαιος ών καί μή θέλων νά θεατρίση αυτήν, ηθέλησε νά απολύση αυτήν κρυφίως. 20 Ενώ δέ αυτός διελογίσθη ταύτα, ιδού, άγγελος Κυρίου εφάνη κατ' όναρ εις αυτόν, λέγων· Ιωσήφ, υιέ τού Δαβίδ, μή φοβηθής νά παραλάβης Μαριάμ τήν γυναίκά σου· διότι τό εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου. 21 Θέλει δέ γεννήσει υιόν καί θέλεις καλέσει τό όνομα αυτού Ιησούν· διότι αυτός θέλει σώσει τόν λαόν αυτού από τών αμαρτιών αυτών. 22 Τούτο δέ όλον έγεινε διά νά πληρωθή τό ρηθέν υπό τού Κυρίου διά τού προφήτου, λέγοντος· 23 Ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει καί θέλει γεννήσει υιόν, καί θέλουσι καλέσει τό όνομα αυτού Εμμανουήλ, τό οποίον μεθερμηνευόμενον είναι, Μεθ' ημών ο Θεός. 24 Εξεγερθείς δέ ο Ιωσήφ από τού ύπνου έκαμεν ως προσέταξεν αυτόν ο άγγελος Κυρίου καί παρέλαβε τήν γυναίκα αυτού, 25 καί δέν εγνώριζεν αυτήν, έωσού εγέννησε τόν υιόν αυτής τόν πρωτότοκον καί εκάλεσε τό όνομα αυτού Ιησούν.


 

Λέξη

Εντοπισμός μόνο ολόκληρων λέξεων